Opći uvjeti poslovanja JET Tageslicht & RWA GmbH

 

1. Opće napomene


1.1

Navedeni Opći uvjeti poslovanja (OUP) u najnovijoj verziji sastavni su dio svih ponuda, potvrda narudžbi i svih kupoprodajnih ugovora naše tvrtke u poslovnim odnosima s poduzetnicima (čl. 14. Građanskog zakonika (BGB)) – u daljnjem tekstu Kupac – te, ako nije drugačije ugovoreno, primjenjuju se i na postojeće i na buduće poslovne odnose. U posebnim slučajevima, npr. kod montaža, popravaka, održavanja, usluga EOP-a, hardverskh i softverskih usluga te puštanja u pogon sastavni dio ugovora čine dodatni uvjeti koji se posebno dokumentiraju prije izvršenja narudžbe. Ovi se Opći uvjeti poslovanja na odgovarajući način primjenjuju i na ugovore o radovima. Smatra se da je kupac davanjem narudžbe, a najkasnije s preuzimanjem naše isporuke i/ili usluge, prihvatio te uvjete.


1.2

Opći uvjeti poslovanja kupca ne priznaju se, čak i ako u tom pogledu nismo izričito izrazili prigovor nakon njihovog primitka, osim u slučaju da smo izričito u pisanom obliku izjavili da smo suglasni s njihovom primjenom.

 

1.3

Za odstupanja od ovih Općih uvjeta poslovanja potrebna je naša izričita suglasnost u pisanom obliku. Za pravnu valjanost dopuna, izmjena ili dodatnih sporazuma, bez obzira na koji su način dostavljeni, potrebna je naša pismena dozvola.


1.4

Ako u zaključenom ugovoru nije drugačije ugovoreno, smatra se da se na ugovore o radovima primjenjuju Pravilnik o dodjeli i ugovorima za građevinske radove (VOB), dio B uključujući i tamo navedene rokove za jamstvo za nedostatke.


2. Zaključivanje ugovora


2.1

Naše ponude su neobvezujuće, isto vrijedi i za podatke koji se odnose na veličinu, kapacitet, performanse ili rezultate na slikama, u katalozima i na crtežima. Navedeni se podaci mogu smatrati samo približnim orijentacijskim vrijednostima. Izričito pridržavamo pravo na povećanje cijena zbog povećanja cijena rada i materijala. Ugovor se smatra zaključenim samo našom pismenom potvrdom narudžbe ili izvršenjem narudžbe. Do tog trenutka naša se ponuda smatra neobvezujućom. Čak i u slučaju pravovremenog prihvaćanja ponude za opseg isporuka i usluga isključivo je obvezujuća naša potvrda narudžbe.


2.2

Usmeni dodatni sporazumi zahtijevaju pismenu potvrdu.


2.3

Pridržavamo pravo na preinaku naših proizvoda u bilo kojem trenutku koja rezultira tehničkim poboljšanjem, kao i na odstupanja u dimenzijama, težini i ostalim tehničkim podacima, a koja su uobičajena u ovoj branši. Svi uzorci su neobvezujući uzorci tipa.


3. Cijene


3.1

Cijena isporuke proizlazi iz trenutačno važećeg cjenika umanjena za ugovoreni rabat, iz cijene ugovorene prema ponudi ili pojedinačnom ugovoru. Cijene se podrazumijevaju za isporuke u Saveznoj Republici Njemačkoj, franko gradilište. Troškove za istovar, slaganje i stavljanje na raspolaganje eventualno potrebnih uređaja snosi naručitelj. Za isporuke u inozemstvo zasebno se obračunavaju troškovi prijevoza. Ugovorene cijene i cijene navedene u pismenim potvrdama narudžbi su obvezujuće. Međutim, ako kupac ne preuzme naručenu robu do roka navedenog u potvrdi narudžbe, vrijede cijene iz cjenika na dan isporuke. Ako je ugovorena paušalna cijena, ta cijena vrijedi samo za opseg usluga utvrđenih u ugovoru. Odgovarajuće dodatne usluge, koje se obavljaju iz bilo kojeg razloga, zaračunavaju se dodatno. Ne preuzimamo ambalažu. Ambalaža je prodajna ambalaža u smislu Pravilnika o ambalaži. Sve cijene izražene su bez PDV-a koji se dodatno obračunava prema zakonskoj poreznoj stopi važećoj na dan isporuke.


3.2

Naše cijene temelje se na proizvodnim troškovima u trenutku zaključenja ugovora. Ako u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od zaključenja ugovora do isporuke dođe do promjene cijena materijala koji ćemo koristiti i/ili troškova za plaće koje ćemo isplatiti, imamo pravo na povećanje kupoprodajne cijene za odgovarajući iznos.


4. Vremena isporuke


4.1

Vremena isporuke ugovaraju se i utvrđuju u potvrdama narudžbi. Rokovi isporuke navedeni u ponudi nisu obvezujući.


4.2

Preduvjet za pridržavanje rokova i datuma isporuke je pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza kupca. Rokovi isporuka počinju s datumom naše potvrde narudžbe, međutim ne prije razjašnjenja svih pojedinosti oko izvršenja narudžbe i primitka sve dokumentacije potrebne za izvršenje narudžbe te ostalih podataka koje treba dostaviti kupac te primitka eventualno ugovorenog plaćanja prema ugovorenim uvjetima plaćanja. Smatra se je rok isporuke ispoštivan, ako roba napusti našu tvornicu ili skladište u ugovoreno vrijeme ili je kupac obaviješten o tome da je roba spremna za otpremu, ali robu bez naše krivnje nije moguće otpremiti na vrijeme. Prethodno navedene odredbe na odgovarajući se način primjenjuju na datume isporuka.


4.3

U slučaju nepredviđenih događaja izvan naše kontrole poput rata, ratne opasnosti, pobune, upotrebe sile od strane trećih osoba protiv osoba ili imovine, državne intervencije, uključujući mjere monetarne i trgovinske politike, radnih sporova u našoj tvrtki ili kod naših dobavljača ili prijevoznika, prekida na planiranim prometnim vezama, požara, nedostatka sirovina, nedostatka energije i drugih smetnji u radu naše tvrtke ili naših dobavljača fiksno ugovoreni rokovi i datumi isporuke produžuju se za vrijeme trajanja takvih smetnji. To vrijedi i za slučaj da već kasnimo s isporukom ili ako su gore navedene prepreke za izvršenje usluge već postojale prije sklapanja ugovora, ali nam nisu bile poznate. Kupca ćemo odmah obavijestiti o preprekama gore navedenog tipa.


4.4

Ako posljedična kašnjenja isporuke traju dulje od dva mjeseca, obje strane imaju pravo odustati od ugovora. Međutim, kupac može odustati od ugovora, samo ako u roku od tjedan dana na njegov zahtjev ne izjavimo želimo li odustati od ugovora ili dostaviti narudžbu u primjerenom roku. Isto pravo na odustajanje od ugovora nastaje bez obzira na gore navedeni rok, ako jedna od ugovornih strana, s obzirom na kašnjenje koje je nastupilo, više nije zainteresirana za provedbu ugovora. Osim toga, ova odredba ne utječe na zakonska prava kupca na odustajanje od ugovora koja su možebitno uspostavljena u ranijem trenutku. Ako nalogodavac odgodi izvršenje naših isporuka, vrijeme isporuke produžuje se za vrijeme odgode. Troškove koji iz toga proizađu snosi nalogodavac.


4.5

Čak i ako je ugovoreno određeno vrijeme u smislu članka 286. stavka 2. Građanskog zakonika (BGB), kašnjenje nastupa tek nakon primitka opomene u našoj tvrtki. Ako kasnimo s isporukom, kupac je dužan odrediti primjereni rok za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostatka. U suprotnom nije moguće potraživati naknadu štete umjesto usluge ili odustati od ugovora. Određivanje roka nije potrebno, ako ozbiljno i konačno odbijemo izvršiti uslugu, ne izvršimo uslugu na datum utvrđen u ugovoru ili u određenom roku, a kupac je u ugovoru nastavak svog interesa za izvršenje usluge povezao s pravodobnošću izvršenja usluge ili ako postoje posebne okolnosti koje uz odmjeravanje interesa obje strane opravdavaju trenutno odustajanje od ugovora.


4.6

Ako su ugovoreni fiksni datumi, isti vrijede samo, ako su pravodobno i potpuno razjašnjene sve pojedinosti u svezi s narudžbom, a osobito u svezi s dokumentacijom, dozvolama i odobrenjima koje treba pribaviti nalogodavac te ako je na vrijeme primljena eventualna ugovorena akontacija. Ako je ugovoren konačni datum, smatra se da isti nije ispoštivan, samo ako su u tom trenutku naše isporuke i/ili usluge u toj mjeri nepotpune i neispravne da se na predviđeni datum ne može provesti cjelokupno puštanje u pogon. Nebitni nedostaci ili manjkave isporuke i usluge ne uzimaju se u obzir.


4.7

Naručitelj ima pravo odustati od ugovora nakon isteka primjerenog roka koji nam je u slučaju kašnjenja s isporukom određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. Pravo na odustajanje od ugovora ne vrijedi, ako je roba otpremljena ili je spremna za otpremu pri isteku roka i kupac je o tome obaviješten, ali robu bez naše krivnje nije moguće otpremiti na vrijeme.


4.8

Pridržavamo pravo na djelomične isporuke, ako su prihvatljive za kupca. Za potrebe obračuna iste se smatraju zaključenom isporukom.


4.9

Ako kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja u izvršenju usluge za koje je odgovorna naša tvrtka, ima pravo, uz isključenje daljnjih zahtjeva za naknadu štete zbog kašnjenja u izvršenju usluge ili umjesto usluge, tražiti naknadu zbog kašnjenja u iznosu od 0,5 % za svaki završeni tjedan kašnjenja, međutim ukupno najviše 5 % cijene onog dijela ukupne isporuke koji se zbog kašnjenja ne može iskoristiti na vrijeme ili u skladu s ugovorom. Zahtjevi za naknadu štete od strane kupca koji prelaze ove okvire isključeni su u svim slučajevima zakašnjele naknadne isporuke, čak i nakon isteka roka koji nam je određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. To ne vrijedi, ako postoji obvezna odgovornost u slučajevima namjere ili grube nepažnje; s tim nije povezana promjena tereta dokazivanja na štetu kupca. Navedeno ne utječe na pravo kupca na odustajanje od ugovora nakon isteka neiskorištenog roka koji nam je određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. Naručitelj ima pravo na zahtjeve za naknadu štete zbog neizvršenja u iznosu predvidljive štete, samo ako se uzrok štete temelji na namjeri ili gruboj nepažnji. U ostalim slučajevima jamstvo na naknadu štete ograničeno je na vrijednost robe koju trebamo isporučiti/montirati.


4.10

Ako je do kašnjenja u datumu isporuke došlo iz razloga za koje je odgovoran naručitelj, naručitelj snosi sve nastale troškove skladištenja.


5. Prijenos rizika


5.1

Rizik prelazi na kupca i kod isporuke s plaćenom dostavom kako slijedi:


5.1.1

Kod isporuka bez postavljanja ili montaže, kada su iste dostavljene ili preuzete radi otpreme. Na izričitu pismenu želju i trošak kupca osiguravamo isporuke od šteta uslijed loma, transporta i požara.


5.1.2

Kod isporuke s postavljanjem ili montažom na dan preuzimanja u vlastitom poslovnom objektu, kod prihvaćanja isporuke ili, ako je ugovoreno, nakon besprijekornog probnog rada.


5.1.3

Kod dane pisane obavijesti o dovršenju odn. djelomičnom dovršenju.


5.2

Rizik prelazi na kupca, ako se otprema, dostava, početak, izvođenje postavljanja ili montaže, preuzimanje u vlastitom poslovnom objektu ili probni rad odgađaju iz razloga za koje je odgovoran kupac ili ako kupac iz drugih razloga kasni s prihvaćanjem robe.


6. Uvjeti plaćanja


Ako nije drugačije ugovoreno, vrijede sljedeći uvjeti plaćanja:


6.1

Isporuke robe: Plaćanje u roku od 14 dana od isporuke i izdavanja računa bez ikakvih odbitaka. Usluge montaže i isporuke robe:


6. 2

Naša tvrtka ima pravo u bilo kojem trenutku, čak i nakon zaključenja ugovora, zahtijevati dostatno jamstvo za svoja potraživanja, uključujući i ona koja još nisu dospjela, te time uvjetovati naše daljnje činidbe.


6. 3

Nalogodavac nema pravo na zadržavanje. Prebijanje je dopušteno samo u mjeri u kojoj su neosporno ili pravomoćno utvrđena protupotraživanja. Imamo pravo na prebijanje svih potraživanja koja imamo prema nalogodavcu i svih potraživanja koja nalogodavac ima prema nama.


6.4

Ako kupac kasni s plaćanjem računa više od dva tjedna, ako je podnesen zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad imovinom kupca, ako je kupac pokrenuo izvansudski postupak radi reguliranja dugovanja ili je obustavio svoja plaćanja ili saznamo druge okolnosti koje bitno umanjuju kreditnu sposobnost kupca i koje ugrožavaju izvršenje plaćanja koje kupac duguje, imamo pravo tražiti osiguranje za još nepodmirene isporuke uz rok od najmanje tjedan dana putem akontacije ili bankovnog jamstva (prema odabiru kupca) i uskratiti naše usluge do davanja osiguranja. Nadalje, nakon isteka neiskorištenog odgovarajućeg dodatnog roka imamo pravo odustati od tog ugovora i tražiti naknadu štete. Osim toga, u tom slučaju možemo opozvati odobrenje za daljnju prodaju i ovlaštenje za naplatu te pravo na obradu i preradu, spajanje i miješanje već isporučene robe iz točke 7. ovih Općih uvjeta poslovanja te tražiti povrat isporučene robe.


7. Pridržaj prava vlasništva


7.1

Pridržavamo pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja svih potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa. Primjenjuje se produženi pridržaj prava vlasništva.


7.2

Kupac je dužan besplatno za nas čuvati pridržanu robu. Dužan je osigurati takvu robu od uobičajenih opasnosti kao što su požar, krađa, voda u opsegu uobičajenom u poslovanju. Kupac nam ustupa svoje zahtjeve za naknadu štete, na koje ima pravo zbog štete navedene ili usporedive vrste prema osiguravatelju ili osobama koje su obvezne platiti naknadu štete, do iznosa računa. Prihvaćamo takvo ustupanje.


7.3

U slučaju da nalogodavac svojim ponašanjem krši ugovor, osobito ako plaćanje nije izvršeno na vrijeme, imamo pravo na povrat izvršenih isporuka, ako nalogodavac u primjerenom roku nakon naše opomene ne uspostavi stanje u skladu s ugovorom. U tom je slučaju nalogodavac dužan predati naše isporuke ili usluge.


7.4

Kupac je dužan odmah nas obavijestiti o intervenciji trećih osoba u pogledu robe, primjerice u slučaju zapljene kao i o možebitnim oštećenjima ili uništenju robe kako bismo mogli podnijeti tužbe u skladu s člankom 771. Zakona o parničnom postupku (ZPO). Ako nam treća strana ne može nadoknaditi sudske i izvansudske troškove tužbe u skladu s člankom 771. Zakona o parničnom postupku, naručitelj jamči za naš gubitak. Kupac nas mora odmah obavijestiti o bilo kakvoj promjeni vlasništva robe ili promjeni vlastitog sjedišta.


7.5

Kupac ima pravo na daljnju prodaju, dodatnu obradu ili ugradnju pridržane robe samo uzimajući u obzir sljedeće odredbe i samo pod uvjetom da se potraživanja prenesu na nas u skladu s dolje navedenim uvjetima.


7.6

Ako kupac preradi pridržanu robu u novu pokretnu stvar, obrada se vrši u naše ime, bez da iz toga proizlazi naša obveza. Nova stvar je naše vlasništvo. Ako se prerada obavlja s predmetima koji nam ne pripadaju, stječemo suvlasništvo nad novom stvari razmjerno vrijednosti robe koju smo isporučili u odnosu na ostale obrađene predmete. Isto vrijedi i ako se roba pomiješa s drugim predmetima koji nam ne pripadaju.


7.7

Ovlaštenje kupca za prodaju, obradu ili ugradnju pridržane robe u redovnom tijeku poslovanja završava našim opozivom kao posljedicom trajnog pogoršanja imovinskog stanja kupca, međutim, najkasnije prestankom plaćanja ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka ili pokretanjem stečajnog postupka nad imovinom kupca.


7.8

Kupac nam ovime ustupa potraživanja iz preprodaje pridržane robe sa svim pratećim pravima. Ako je roba obrađena, pomiješana ili izmiješana i ako smo nad njom stekli suvlasništvo u vrijednosti iznosa našeg računa, imamo pravo na potraživanje kupoprodajne cijene razmjerno vrijednosti našeg prava na robu. Ako kupac ugradi pridržanu robu u zemljište, kupac ovime već sada ustupa potraživanja za naknadu koja iz toga proizlaze u iznosu vrijednosti pridržane robe sa svim pratećim pravima uključujući i pravo na odobravanje hipoteke radi osiguranja tražbine s prioritetom ispred ostalih. Ako je kupac prodao potraživanje u okviru stvarnog faktoringa, ustupa nam potraživanja prema faktoru koja zamjenjuju prodano potraživanje. Prihvaćamo takvo ustupanje.


7.9

Kupac je ovlašten naplatiti ustupljena potraživanja sve dok ispunjava svoje obveze plaćanja. Ovlaštenje kupca za naplatu završava našim opozivom kao posljedicom trajnog pogoršanja imovinskog stanja kupca, međutim, najkasnije prestankom plaćanja ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka ili pokretanjem stečajnog postupka nad njegovom imovinom. U tom slučaju kupac nas ovlašćuje da obavijestimo njegovog kupca o ustupanju i da sami naplatimo potraživanje. Kupac nam je na zahtjev dužan dostaviti precizan popis potraživanja na koja imamo pravo zajedno s imenom i adresom kupca, iznosom pojedinačnih potraživanja, datumom računa i svim ostalim podacima te pružiti nam sve informacije potrebne za realizaciju ustupljenih potraživanja i odobriti provjeru tih informacija.


7.10

U slučaju da kupac svojim ponašanjem krši ugovor, osobito u slučaju kašnjenja s plaćanjem ili kršenja obveze prema gore navedenim točkama, imamo pravo odustati od ugovora i tražiti povrat robe.


8. Povratna isporuka


8.1

Povrat robe prihvaćamo samo prema prethodnom dogovoru, a roba se vraća uz plaćen prijevoz i bez ambalaže. Ne preuzimamo odgovornost za povrate robe koji nisu ugovoreni.


8.2

Materijal koji je na zahtjev kupca posebno proizveden ili pripremljen isključen je iz povratnog slanja i naknade za povrat.


9. Prava kod nedostataka


9.1

Kupac mora odmah pregledati isporučenu robu s temeljitošću koja je za njega razumna i - ako je potrebno probnom obradom - provjeriti svojstva isporučene robe te odmah, a najkasnije u roku od deset dana od primitka robe u pismenom obliku reklamirati uočene nedostatke. Skrivene nedostatke treba prijaviti na isti način odmah nakon njihovog otkrivanja. U suprotnom smatra se da je roba odobrena bez pridržaja. To ne utječe na možebitne daljnje obveze kupca iz članka 377. Trgovačkog zakonika (HGB).


9.2

Ako postoji nedostatak u kupljenom predmetu za koji je odgovorna naša tvrtka, dužni smo prema vlastitom nahođenju otkloniti nedostatak o svom trošku ili dostaviti zamjenski proizvod.


9.3

Ako otklanjanje nedostatka ne uspije, kupac u načelu po vlastitom izboru ima pravo davanjem izjave odustati od ugovora ili smanjiti kupovnu cijenu. Međutim, kupac nema pravo na odustajanje kod neznatnih nedostataka.


9.4

Ako kupac nakon neuspjelog otklanjanja nedostatka odluči odustati od ugovora zbog pravnog ili materijalnog nedostatka, nema pravo na bilo kakve zahtjeve za naknadu štete zbog nedostatka umjesto izvršenja. Ako kupac nakon neuspjelog otklanjanja nedostatka odabere naknadu štete umjesto izvršenja, roba ostaje kod kupca, ako je to za njega prihvatljivo. Naknada štete ograničena je na razliku između kupoprodajne cijene i vrijednosti predmeta s nedostatkom. Daljnja potraživanja naručitelja isključena su neovisno o pravnoj osnovi. Međutim, to ne vrijedi za tjelesna ili zdravstvena oštećenja ili gubitak života kupca za koje odgovornost snosi naša tvrtka.


9.5

Kod kupoprodajnih ugovora odgovornost za nedostatke uglavnom je godinu dana od isporuke robe. To ne vrijedi u slučaju da nas kupac nije pravovremeno obavijestio o nedostatku u skladu s člankom 9.1.


9.6

Ako kupac dobije upute za montažu s greškama, obvezni smo samo dostaviti upute za montažu bez grešaka i to samo ako greške u uputama za montažu onemogućavaju pravilnu montažu.


9.7

Naša tvrtka ne daje kupcu garancije u pravnom smislu. Za sve uređaje kupljene od trećih strana vrijedi tvornička garancija proizvođača. Jamstvo za te dijelove dostavlja se na upit.


9.8

Ugovorenom kvalitetom robe načelno se smatra samo proizvođačev opis proizvoda. Osim toga, javne izjave, promocije ili oglašavanje od strane proizvođača ne predstavljaju ugovornu specifikaciju kvalitete robe.


10. Ograničenja odgovornosti


10.1

U slučaju povreda obveza iz nepažnje naša je odgovornost ograničena na izravnu prosječnu štetu, tipičnu za ugovor koja se može predvidjeti na temelju vrste robe. To se također odnosi na povrede obveza iz blage nepažnje od strane naših zakonskih zastupnika ili drugih posrednika pri izvršenju. Ne odgovaramo za povrede nebitnih ugovornih obveza iz blage nepažnje.


10.2

Ako iz nepažnje prekršimo bitnu ugovornu obvezu, naša obveza na plaćanje naknade štete za materijalnu štetu ili ozljedu ograničena je na plaćanje naknade iz našeg osiguranja od odgovornosti za proizvod.


10.3

Prethodno navedena ograničenja od odgovornosti ne odnose se na potraživanja kupaca iz odgovornosti za proizvod. Nadalje, ograničenja odgovornosti ne vrijede za tjelesna ili zdravstvena oštećenja ili gubitak života kupca za koje odgovornost snosi naša tvrtka.


10.4

Naša odgovornost temelji se isključivo na sporazumima utvrđenima u prethodnim odjeljcima.


10.5

Kod kupoprodajnih ugovora prava kupca na naknadu štete zbog nedostatka zastarijevaju uglavnom godinu dana od isporuke robe. Kod radova na građevini i predmetu koji je korišten ili se koristi za građevinu u skladu s uobičajenom uporabom i koji je prouzročio njezin nedostatak, prava kupca na naknadu štete zbog nedostatka zastarijevaju nakon četiri godine. To ne vrijedi, ako nas se može optužiti za grubu nepažnju, u slučaju tjelesnih ili zdravstvenih oštećenja ili u slučaju gubitka života kupca za koje je odgovorna naša tvrtka, te također ni ako nas se može optužiti za zlonamjernost.


11. Izjava o sukladnosti


Samo proizvodi koje isporuči naša tvrtka podliježu izjavi o sukladnosti. Izjava o sukladnosti ne odnosi se na proširenja ili preinake proizvoda koje poduzima kupac.


13. Prava industrijskog vlasništva i autorska prava


Ako se roba treba proizvesti ili isporučiti prema podacima, nacrtima, crtežima, modelima ili uzorcima koje je kupac stavio na raspolaganje, kupac jamči za to da se proizvodnjom ili isporukom neće kršiti prava industrijskog vlasništva ili autorska prava. Ako treće osobe zabranjuju proizvodnju ili isporuku pozivajući se na pravo industrijskog vlasništva ili autorsko pravo, obustavit ćemo proizvodnju ili isporuku. Naša tvrtka nije obvezna provjeravati pravno stanje. Istovremeno zahtjevi kupca za naknadu štete su isključeni, ako je kupac odgovoran za kršenje prava industrijskog vlasništva ili autorskog prava.


14. Zaštita podataka


JET Tageslicht & RWA GmbH vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka. Pitanja o zaštiti podataka možete nam uputiti poštom ili poslati na adresu e-pošte export@veluxcommercial.com.


15. Završne odredbe


15.1

Primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke. Ne primjenjuju se odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako je kupac trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom privatnom pravu, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je naše poslovno sjedište. Isto vrijedi i ako kupac nema mjesto opće sudske nadležnosti u Njemačkoj ili ako njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište nisu poznati u trenutku podnošenja tužbe.


15.2
Ako su pojedinačne odredbe ugovora s kupcem, uključujući i ove Opće uvjete poslovanja, u cijelosti ili djelomično nevaljane ili to postanu, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi. Potpuno ili djelomično nevaljanu odredbu treba zamijeniti odredbom čija je gospodarska svrha najbliža gospodarskoj svrsi nevaljane odredbe.