Opći uvjeti poslovanja JET Tageslicht & RWA GmbH

 

1. Opće napomene


1.1

Navedeni Opći uvjeti poslovanja (OUP) u najnovijoj verziji sastavni su dio svih ponuda, potvrda narudžbi i svih kupoprodajnih ugovora naše tvrtke u poslovnim odnosima s poduzetnicima (čl. 14. Građanskog zakonika (BGB)) – u daljnjem tekstu Kupac – te, ako nije drugačije ugovoreno, primjenjuju se i na postojeće i na buduće poslovne odnose. U posebnim slučajevima, npr. kod montaža, popravaka, održavanja, usluga EOP-a, hardverskh i softverskih usluga te puštanja u pogon sastavni dio ugovora čine dodatni uvjeti koji se posebno dokumentiraju prije izvršenja narudžbe. Ovi se Opći uvjeti poslovanja na odgovarajući način primjenjuju i na ugovore o radovima. Smatra se da je kupac davanjem narudžbe, a najkasnije s preuzimanjem naše isporuke i/ili usluge, prihvatio te uvjete.


1.2

Opći uvjeti poslovanja kupca ne priznaju se, čak i ako u tom pogledu nismo izričito izrazili prigovor nakon njihovog primitka, osim u slučaju da smo izričito u pisanom obliku izjavili da smo suglasni s njihovom primjenom.

 

1.3

Za odstupanja od ovih Općih uvjeta poslovanja potrebna je naša izričita suglasnost u pisanom obliku. Za pravnu valjanost dopuna, izmjena ili dodatnih sporazuma, bez obzira na koji su način dostavljeni, potrebna je naša pismena dozvola.


1.4

Ako u zaključenom ugovoru nije drugačije ugovoreno, smatra se da se na ugovore o radovima primjenjuju Pravilnik o dodjeli i ugovorima za građevinske radove (VOB), dio B uključujući i tamo navedene rokove za jamstvo za nedostatke.


2. Zaključivanje ugovora


2.1

Naše ponude su neobvezujuće, isto vrijedi i za podatke koji se odnose na veličinu, kapacitet, performanse ili rezultate na slikama, u katalozima i na crtežima. Navedeni se podaci mogu smatrati samo približnim orijentacijskim vrijednostima. Izričito pridržavamo pravo na povećanje cijena zbog povećanja cijena rada i materijala. Ugovor se smatra zaključenim samo našom pismenom potvrdom narudžbe ili izvršenjem narudžbe. Do tog trenutka naša se ponuda smatra neobvezujućom. Čak i u slučaju pravovremenog prihvaćanja ponude za opseg isporuka i usluga isključivo je obvezujuća naša potvrda narudžbe.


2.2

Usmeni dodatni sporazumi zahtijevaju pismenu potvrdu.


2.3

Pridržavamo pravo na preinaku naših proizvoda u bilo kojem trenutku koja rezultira tehničkim poboljšanjem, kao i na odstupanja u dimenzijama, težini i ostalim tehničkim podacima, a koja su uobičajena u ovoj branši. Svi uzorci su neobvezujući uzorci tipa.


3. Cijene


3.1

Cijena isporuke proizlazi iz trenutačno važećeg cjenika umanjena za ugovoreni rabat, iz cijene ugovorene prema ponudi ili pojedinačnom ugovoru. Cijene se podrazumijevaju za isporuke u Saveznoj Republici Njemačkoj, franko gradilište. Troškove za istovar, slaganje i stavljanje na raspolaganje eventualno potrebnih uređaja snosi naručitelj. Za isporuke u inozemstvo zasebno se obračunavaju troškovi prijevoza. Ugovorene cijene i cijene navedene u pismenim potvrdama narudžbi su obvezujuće. Međutim, ako kupac ne preuzme naručenu robu do roka navedenog u potvrdi narudžbe, vrijede cijene iz cjenika na dan isporuke. Ako je ugovorena paušalna cijena, ta cijena vrijedi samo za opseg usluga utvrđenih u ugovoru. Odgovarajuće dodatne usluge, koje se obavljaju iz bilo kojeg razloga, zaračunavaju se dodatno. Ne preuzimamo ambalažu. Ambalaža je prodajna ambalaža u smislu Pravilnika o ambalaži. Sve cijene izražene su bez PDV-a koji se dodatno obračunava prema zakonskoj poreznoj stopi važećoj na dan isporuke.


3.2

Naše cijene temelje se na proizvodnim troškovima u trenutku zaključenja ugovora. Ako u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od zaključenja ugovora do isporuke dođe do promjene cijena materijala koji ćemo koristiti i/ili troškova za plaće koje ćemo isplatiti, imamo pravo na povećanje kupoprodajne cijene za odgovarajući iznos.


4. Vremena isporuke


4.1

Vremena isporuke ugovaraju se i utvrđuju u potvrdama narudžbi. Rokovi isporuke navedeni u ponudi nisu obvezujući.


4.2

Preduvjet za pridržavanje rokova i datuma isporuke je pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza kupca. Rokovi isporuka počinju s datumom naše potvrde narudžbe, međutim ne prije razjašnjenja svih pojedinosti oko izvršenja narudžbe i primitka sve dokumentacije potrebne za izvršenje narudžbe te ostalih podataka koje treba dostaviti kupac te primitka eventualno ugovorenog plaćanja prema ugovorenim uvjetima plaćanja. Smatra se je rok isporuke ispoštivan, ako roba napusti našu tvornicu ili skladište u ugovoreno vrijeme ili je kupac obaviješten o tome da je roba spremna za otpremu, ali robu bez naše krivnje nije moguće otpremiti na vrijeme. Prethodno navedene odredbe na odgovarajući se način primjenjuju na datume isporuka.


4.3

U slučaju nepredviđenih događaja izvan naše kontrole poput rata, ratne opasnosti, pobune, upotrebe sile od strane trećih osoba protiv osoba ili imovine, državne intervencije, uključujući mjere monetarne i trgovinske politike, radnih sporova u našoj tvrtki ili kod naših dobavljača ili prijevoznika, prekida na planiranim prometnim vezama, požara, nedostatka sirovina, nedostatka energije i drugih smetnji u radu naše tvrtke ili naših dobavljača fiksno ugovoreni rokovi i datumi isporuke produžuju se za vrijeme trajanja takvih smetnji. To vrijedi i za slučaj da već kasnimo s isporukom ili ako su gore navedene prepreke za izvršenje usluge već postojale prije sklapanja ugovora, ali nam nisu bile poznate. Kupca ćemo odmah obavijestiti o preprekama gore navedenog tipa.


4.4

Ako posljedična kašnjenja isporuke traju dulje od dva mjeseca, obje strane imaju pravo odustati od ugovora. Međutim, kupac može odustati od ugovora, samo ako u roku od tjedan dana na njegov zahtjev ne izjavimo želimo li odustati od ugovora ili dostaviti narudžbu u primjerenom roku. Isto pravo na odustajanje od ugovora nastaje bez obzira na gore navedeni rok, ako jedna od ugovornih strana, s obzirom na kašnjenje koje je nastupilo, više nije zainteresirana za provedbu ugovora. Osim toga, ova odredba ne utječe na zakonska prava kupca na odustajanje od ugovora koja su možebitno uspostavljena u ranijem trenutku. Ako nalogodavac odgodi izvršenje naših isporuka, vrijeme isporuke produžuje se za vrijeme odgode. Troškove koji iz toga proizađu snosi nalogodavac.


4.5

Čak i ako je ugovoreno određeno vrijeme u smislu članka 286. stavka 2. Građanskog zakonika (BGB), kašnjenje nastupa tek nakon primitka opomene u našoj tvrtki. Ako kasnimo s isporukom, kupac je dužan odrediti primjereni rok za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostatka. U suprotnom nije moguće potraživati naknadu štete umjesto usluge ili odustati od ugovora. Određivanje roka nije potrebno, ako ozbiljno i konačno odbijemo izvršiti uslugu, ne izvršimo uslugu na datum utvrđen u ugovoru ili u određenom roku, a kupac je u ugovoru nastavak svog interesa za izvršenje usluge povezao s pravodobnošću izvršenja usluge ili ako postoje posebne okolnosti koje uz odmjeravanje interesa obje strane opravdavaju trenutno odustajanje od ugovora.


4.6

Ako su ugovoreni fiksni datumi, isti vrijede samo, ako su pravodobno i potpuno razjašnjene sve pojedinosti u svezi s narudžbom, a osobito u svezi s dokumentacijom, dozvolama i odobrenjima koje treba pribaviti nalogodavac te ako je na vrijeme primljena eventualna ugovorena akontacija. Ako je ugovoren konačni datum, smatra se da isti nije ispoštivan, samo ako su u tom trenutku naše isporuke i/ili usluge u toj mjeri nepotpune i neispravne da se na predviđeni datum ne može provesti cjelokupno puštanje u pogon. Nebitni nedostaci ili manjkave isporuke i usluge ne uzimaju se u obzir.


4.7

Naručitelj ima pravo odustati od ugovora nakon isteka primjerenog roka koji nam je u slučaju kašnjenja s isporukom određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. Pravo na odustajanje od ugovora ne vrijedi, ako je roba otpremljena ili je spremna za otpremu pri isteku roka i kupac je o tome obaviješten, ali robu bez naše krivnje nije moguće otpremiti na vrijeme.


4.8

Pridržavamo pravo na djelomične isporuke, ako su prihvatljive za kupca. Za potrebe obračuna iste se smatraju zaključenom isporukom.


4.9

Ako kupac pretrpi štetu zbog kašnjenja u izvršenju usluge za koje je odgovorna naša tvrtka, ima pravo, uz isključenje daljnjih zahtjeva za naknadu štete zbog kašnjenja u izvršenju usluge ili umjesto usluge, tražiti naknadu zbog kašnjenja u iznosu od 0,5 % za svaki završeni tjedan kašnjenja, međutim ukupno najviše 5 % cijene onog dijela ukupne isporuke koji se zbog kašnjenja ne može iskoristiti na vrijeme ili u skladu s ugovorom. Zahtjevi za naknadu štete od strane kupca koji prelaze ove okvire isključeni su u svim slučajevima zakašnjele naknadne isporuke, čak i nakon isteka roka koji nam je određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. To ne vrijedi, ako postoji obvezna odgovornost u slučajevima namjere ili grube nepažnje; s tim nije povezana promjena tereta dokazivanja na štetu kupca. Navedeno ne utječe na pravo kupca na odustajanje od ugovora nakon isteka neiskorištenog roka koji nam je određen za izvršenje usluge ili otklanjanje nedostataka. Naručitelj ima pravo na zahtjeve za naknadu štete zbog neizvršenja u iznosu predvidljive štete, samo ako se uzrok štete temelji na namjeri ili gruboj nepažnji. U ostalim slučajevima jamstvo na naknadu štete ograničeno je na vrijednost robe koju trebamo isporučiti/montirati.


4.10

Ako je do kašnjenja u datumu isporuke došlo iz razloga za koje je odgovoran naručitelj, naručitelj snosi sve nastale troškove skladištenja.


5. Prijenos rizika


5.1

Rizik prelazi na kupca i kod isporuke s plaćenom dostavom kako slijedi:


5.1.1

Kod isporuka bez postavljanja ili montaže, kada su iste dostavljene ili preuzete radi otpreme. Na izričitu pismenu želju i trošak kupca osiguravamo isporuke od šteta uslijed loma, transporta i požara.


5.1.2

Kod isporuke s postavljanjem ili montažom na dan preuzimanja u vlastitom poslovnom objektu, kod prihvaćanja isporuke ili, ako je ugovoreno, nakon besprijekornog probnog rada.


5.1.3

Kod dane pisane obavijesti o dovršenju odn. djelomičnom dovršenju.


5.2

Rizik prelazi na kupca, ako se otprema, dostava, početak, izvođenje postavljanja ili montaže, preuzimanje u vlastitom poslovnom objektu ili probni rad odgađaju iz razloga za koje je odgovoran kupac ili ako kupac iz drugih razloga kasni s prihvaćanjem robe.


6. Uvjeti plaćanja


Ako nije drugačije ugovoreno, vrijede sljedeći uvjeti plaćanja:


6.1

Isporuke robe: Plaćanje u roku od 14 dana od isporuke i izdavanja računa bez ikakvih odbitaka. Usluge montaže i isporuke robe:


6. 2

Naša tvrtka ima pravo u bilo kojem trenutku, čak i nakon zaključenja ugovora, zahtijevati dostatno jamstvo za svoja potraživanja, uključujući i ona koja još nisu dospjela, te time uvjetovati naše daljnje činidbe.


6. 3

Nalogodavac nema pravo na zadržavanje. Prebijanje je dopušteno samo u mjeri u kojoj su neosporno ili pravomoćno utvrđena protupotraživanja. Imamo pravo na prebijanje svih potraživanja koja imamo prema nalogodavcu i svih potraživanja koja nalogodavac ima prema nama.


6.4

Ako kupac kasni s plaćanjem računa više od dva tjedna, ako je podnesen zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad imovinom kupca, ako je kupac pokrenuo izvansudski postupak radi reguliranja dugovanja ili je obustavio svoja plaćanja ili saznamo druge okolnosti koje bitno umanjuju kreditnu sposobnost kupca i koje ugrožavaju izvršenje plaćanja koje kupac duguje, imamo pravo tražiti osiguranje za još nepodmirene isporuke uz rok od najmanje tjedan dana putem akontacije ili bankovnog jamstva (prema odabiru kupca) i uskratiti naše usluge do davanja osiguranja. Nadalje, nakon isteka neiskorištenog odgovarajućeg dodatnog roka imamo pravo odustati od tog ugovora i tražiti naknadu štete. Osim toga, u tom slučaju možemo opozvati odobrenje za daljnju prodaju i ovlaštenje za naplatu te pravo na obradu i preradu, spajanje i miješanje već isporučene robe iz točke 7. ovih Općih uvjeta poslovanja te tražiti povrat isporučene robe.


7. Pridržaj prava vlasništva


7.1

Pridržavamo pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja svih potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa. Primjenjuje se produženi pridržaj prava vlasništva.


7.2

Kupac je dužan besplatno za nas čuvati pridržanu robu. Dužan je osigurati takvu robu od uobičajenih opasnosti kao što su požar, krađa, voda u opsegu uobičajenom u poslovanju. Kupac nam ustupa svoje zahtjeve za naknadu štete, na koje ima pravo zbog štete navedene ili usporedive vrste prema osiguravatelju ili osobama koje su obvezne platiti naknadu štete, do iznosa računa. Prihvaćamo takvo ustupanje.


7.3

U slučaju da nalogodavac svojim ponašanjem krši ugovor, osobito ako plaćanje nije izvršeno na vrijeme, imamo pravo na povrat izvršenih isporuka, ako nalogodavac u primjerenom roku nakon naše opomene ne uspostavi stanje u skladu s ugovorom. U tom je slučaju nalogodavac dužan predati naše isporuke ili usluge.


7.4

Kupac je dužan odmah nas obavijestiti o intervenciji trećih osoba u pogledu robe, primjerice u slučaju zapljene kao i o možebitnim oštećenjima ili uništenju robe kako bismo mogli podnijeti tužbe u skladu s člankom 771. Zakona o parničnom postupku (ZPO). Ako nam treća strana ne može nadoknaditi sudske i izvansudske troškove tužbe u skladu s člankom 771. Zakona o parničnom postupku, naručitelj jamči za naš gubitak. Kupac nas mora odmah obavijestiti o bilo kakvoj promjeni vlasništva robe ili promjeni vlastitog sjedišta.


7.5

Kupac ima pravo na daljnju prodaju, dodatnu obradu ili ugradnju pridržane robe samo uzimajući u obzir sljedeće odredbe i samo pod uvjetom da se potraživanja prenesu na nas u skladu s dolje navedenim uvjetima.


7.6

Ako kupac preradi pridržanu robu u novu pokretnu stvar, obrada se vrši u naše ime, bez da iz toga proizlazi naša obveza. Nova stvar je naše vlasništvo. Ako se prerada obavlja s predmetima koji nam ne pripadaju, stječemo suvlasništvo nad novom stvari razmjerno vrijednosti robe koju smo isporučili u odnosu na ostale obrađene predmete. Isto vrijedi i ako se roba pomiješa s drugim predmetima koji nam ne pripadaju.


7.7

Ovlaštenje kupca za prodaju, obradu ili ugradnju pridržane robe u redovnom tijeku poslovanja završava našim opozivom kao posljedicom trajnog pogoršanja imovinskog stanja kupca, međutim, najkasnije prestankom plaćanja ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka ili pokretanjem stečajnog postupka nad imovinom kupca.


7.8

Kupac nam ovime ustupa potraživanja iz preprodaje pridržane robe sa svim pratećim pravima. Ako je roba obrađena, pomiješana ili izmiješana i ako smo nad njom stekli suvlasništvo u vrijednosti iznosa našeg računa, imamo pravo na potraživanje kupoprodajne cijene razmjerno vrijednosti našeg prava na robu. Ako kupac ugradi pridržanu robu u zemljište, kupac ovime već sada ustupa potraživanja za naknadu koja iz toga proizlaze u iznosu vrijednosti pridržane robe sa svim pratećim pravima uključujući i pravo na odobravanje hipoteke radi osiguranja tražbine s prioritetom ispred ostalih. Ako je kupac prodao potraživanje u okviru stvarnog faktoringa, ustupa nam potraživanja prema faktoru koja zamjenjuju prodano potraživanje. Prihvaćamo takvo ustupanje.


7.9

Kupac je ovlašten naplatiti ustupljena potraživanja sve dok ispunjava svoje obveze plaćanja. Ovlaštenje kupca za naplatu završava našim opozivom kao posljedicom trajnog pogoršanja imovinskog stanja kupca, međutim, najkasnije prestankom plaćanja ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka ili pokretanjem stečajnog postupka nad njegovom imovinom. U tom slučaju kupac nas ovlašćuje da obavijestimo njegovog kupca o ustupanju i da sami naplatimo potraživanje. Kupac nam je na zahtjev dužan dostaviti precizan popis potraživanja na koja imamo pravo zajedno s imenom i adresom kupca, iznosom pojedinačnih potraživanja, datumom računa i svim ostalim podacima te pružiti nam sve informacije potrebne za realizaciju ustupljenih potraživanja i odobriti provjeru tih informacija.


7.10

U slučaju da kupac svojim ponašanjem krši ugovor, osobito u slučaju kašnjenja s plaćanjem ili kršenja obveze prema gore navedenim točkama, imamo pravo odustati od ugovora i tražiti povrat robe.


8. Povratna isporuka


8.1

Povrat robe prihvaćamo samo prema prethodnom dogovoru, a roba se vraća uz plaćen prijevoz i bez ambalaže. Ne preuzimamo odgovornost za povrate robe koji nisu ugovoreni.


8.2

Materijal koji je na zahtjev kupca posebno proizveden ili pripremljen isključen je iz povratnog slanja i naknade za povrat.


9. Prava kod nedostataka


9.1

Kupac mora odmah pregledati isporučenu robu s temeljitošću koja je za njega razumna i - ako je potrebno probnom obradom - provjeriti svojstva isporučene robe te odmah, a najkasnije u roku od deset dana od primitka robe u pismenom obliku reklamirati uočene nedostatke. Skrivene nedostatke treba prijaviti na isti način odmah nakon njihovog otkrivanja. U suprotnom smatra se da je roba odobrena bez pridržaja. To ne utječe na možebitne daljnje obveze kupca iz članka 377. Trgovačkog zakonika (HGB).


9.2

Ako postoji nedostatak u kupljenom predmetu za koji je odgovorna naša tvrtka, dužni smo prema vlastitom nahođenju otkloniti nedostatak o svom trošku ili dostaviti zamjenski proizvod.


9.3

Ako otklanjanje nedostatka ne uspije, kupac u načelu po vlastitom izboru ima pravo davanjem izjave odustati od ugovora ili smanjiti kupovnu cijenu. Međutim, kupac nema pravo na odustajanje kod neznatnih nedostataka.


9.4

Ako kupac nakon neuspjelog otklanjanja nedostatka odluči odustati od ugovora zbog pravnog ili materijalnog nedostatka, nema pravo na bilo kakve zahtjeve za naknadu štete zbog nedostatka umjesto izvršenja. Ako kupac nakon neuspjelog otklanjanja nedostatka odabere naknadu štete umjesto izvršenja, roba ostaje kod kupca, ako je to za njega prihvatljivo. Naknada štete ograničena je na razliku između kupoprodajne cijene i vrijednosti predmeta s nedostatkom. Daljnja potraživanja naručitelja isključena su neovisno o pravnoj osnovi. Međutim, to ne vrijedi za tjelesna ili zdravstvena oštećenja ili gubitak života kupca za koje odgovornost snosi naša tvrtka.


9.5

Kod kupoprodajnih ugovora odgovornost za nedostatke uglavnom je godinu dana od isporuke robe. To ne vrijedi u slučaju da nas kupac nije pravovremeno obavijestio o nedostatku u skladu s člankom 9.1.


9.6

Ako kupac dobije upute za montažu s greškama, obvezni smo samo dostaviti upute za montažu bez grešaka i to samo ako greške u uputama za montažu onemogućavaju pravilnu montažu.


9.7

Naša tvrtka ne daje kupcu garancije u pravnom smislu. Za sve uređaje kupljene od trećih strana vrijedi tvornička garancija proizvođača. Jamstvo za te dijelove dostavlja se na upit.


9.8

Ugovorenom kvalitetom robe načelno se smatra samo proizvođačev opis proizvoda. Osim toga, javne izjave, promocije ili oglašavanje od strane proizvođača ne predstavljaju ugovornu specifikaciju kvalitete robe.


10. Ograničenja odgovornosti


10.1

U slučaju povreda obveza iz nepažnje naša je odgovornost ograničena na izravnu prosječnu štetu, tipičnu za ugovor koja se može predvidjeti na temelju vrste robe. To se također odnosi na povrede obveza iz blage nepažnje od strane naših zakonskih zastupnika ili drugih posrednika pri izvršenju. Ne odgovaramo za povrede nebitnih ugovornih obveza iz blage nepažnje.


10.2

Ako iz nepažnje prekršimo bitnu ugovornu obvezu, naša obveza na plaćanje naknade štete za materijalnu štetu ili ozljedu ograničena je na plaćanje naknade iz našeg osiguranja od odgovornosti za proizvod.


10.3

Prethodno navedena ograničenja od odgovornosti ne odnose se na potraživanja kupaca iz odgovornosti za proizvod. Nadalje, ograničenja odgovornosti ne vrijede za tjelesna ili zdravstvena oštećenja ili gubitak života kupca za koje odgovornost snosi naša tvrtka.


10.4

Naša odgovornost temelji se isključivo na sporazumima utvrđenima u prethodnim odjeljcima.


10.5

Kod kupoprodajnih ugovora prava kupca na naknadu štete zbog nedostatka zastarijevaju uglavnom godinu dana od isporuke robe. Kod radova na građevini i predmetu koji je korišten ili se koristi za građevinu u skladu s uobičajenom uporabom i koji je prouzročio njezin nedostatak, prava kupca na naknadu štete zbog nedostatka zastarijevaju nakon četiri godine. To ne vrijedi, ako nas se može optužiti za grubu nepažnju, u slučaju tjelesnih ili zdravstvenih oštećenja ili u slučaju gubitka života kupca za koje je odgovorna naša tvrtka, te također ni ako nas se može optužiti za zlonamjernost.


11. Izjava o sukladnosti


Samo proizvodi koje isporuči naša tvrtka podliježu izjavi o sukladnosti. Izjava o sukladnosti ne odnosi se na proširenja ili preinake proizvoda koje poduzima kupac.


13. Prava industrijskog vlasništva i autorska prava


Ako se roba treba proizvesti ili isporučiti prema podacima, nacrtima, crtežima, modelima ili uzorcima koje je kupac stavio na raspolaganje, kupac jamči za to da se proizvodnjom ili isporukom neće kršiti prava industrijskog vlasništva ili autorska prava. Ako treće osobe zabranjuju proizvodnju ili isporuku pozivajući se na pravo industrijskog vlasništva ili autorsko pravo, obustavit ćemo proizvodnju ili isporuku. Naša tvrtka nije obvezna provjeravati pravno stanje. Istovremeno zahtjevi kupca za naknadu štete su isključeni, ako je kupac odgovoran za kršenje prava industrijskog vlasništva ili autorskog prava.


14. Zaštita podataka


JET Tageslicht & RWA GmbH vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka. Pitanja o zaštiti podataka možete nam uputiti poštom ili poslati na adresu e-pošte export@veluxcommercial.com.


15. Završne odredbe


15.1

Primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke. Ne primjenjuju se odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako je kupac trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom privatnom pravu, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora je naše poslovno sjedište. Isto vrijedi i ako kupac nema mjesto opće sudske nadležnosti u Njemačkoj ili ako njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište nisu poznati u trenutku podnošenja tužbe.


15.2
Ako su pojedinačne odredbe ugovora s kupcem, uključujući i ove Opće uvjete poslovanja, u cijelosti ili djelomično nevaljane ili to postanu, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi. Potpuno ili djelomično nevaljanu odredbu treba zamijeniti odredbom čija je gospodarska svrha najbliža gospodarskoj svrsi nevaljane odredbe.

Opći uvjeti poslovanja VELUX Commercial

1. Generale

 

1.1
These General Terms and Conditions (in the following: „GTC“) in the latest version as printed below form the basis of all offers, order confirmations, and all purchase contracts of VELUX Commercial Deutschland GmbH (in the following: „VELUX Commercial“) in business relationships with entrepreneurs – hereinafter referred to as Customers – and shall also apply in current and future business relationships unless otherwise agreed. An entrepreneur means a natural or legal person or a partnership with legal personality who or which, when entering into a legal transaction, acts in exercise of his or its trade, business or profession. These GTC shall apply accordingly to contractual agreements for work and services. These GTC shall be deemed accepted by the Customer with order placement, and in any event no later than receipt by the Customer of VELUX Commercial‘s delivery and/or service.


1.2
Unless VELUX Commercial expressly agrees in writing, any terms and conditions of purchase of the Customer shall not apply to a contract, even in the event that VELUX Commercial does not expressly object to them at any time after receipt.

 

1.3
Derogations from these GTC are subject to VELUX Commercial’s express agreement in writing. Additions, supplements, or side agreements require VELUX Commercial’s written approval to be binding under a contract, regardless of the method by which they are communicated.


1.4
Unless otherwise agreed in the concluded contract, VOB Part B shall be deemed agreed in contracts for work and services, including the periods listed there for liability for defects. In such cases, VOB Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC. Should the parties agree on the application of the VOL Part B, all provisions in VOL Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC.

 

2. Conclusion of contract, product changes

 

2.1 Unless otherwise stated in the individual contract offer, VELUX Commercial’s offers are capable of acceptance within 30 days of their date.


2.2 VELUX Commercial reserves the right at any time to make changes to the products to be supplied which are a result of a technical enhancement, and to make industry-standard deviations from masses, weights, and other technical data if and insofar as this is not unreasonable in the individual case. All samples are non-binding product samples.

 

3. Prices, Packaging

 

3.1
The contract price is calculated from the most current VELUX Commercial price list accounting for any agreed discount, the basis of any individual offer or price. Prices include delivery to construction sites within the Federal Republic of Germany. Where agreed to be undertaken by VELUX Commercial, services such as, but not limited to, unloading, stacking, the provision of any required equipment and freight costs for delivery abroad will be payable for by the Customer as additional services and will be invoiced for separately. The agreed prices listed in the written contract order confirmation shall be binding. All prices do not include, and Customer is responsible for paying, any foreign or domestic taxes or charges of any kind that may be applicable (including without limitation excise, sales, use, or value-added taxes; customs or other import duties; or other taxes, tariffs or duties).

3.2
The agreed prices are based on the prime costs to VELUX Commercial on conclusion of the contract. In the event that there are at least four months between the conclusion of the contract and the agreed delivery date, the following provision shall apply: VELUX Commercial shall furthermore adjust the prices to be paid on the basis of the concluded purchase contracts at its reasonable discretion in accordance with the development of the costs to VELUX Commercial of undertaking the contract which are relevant to the price calculation. A contract price increase shall be considered and - on request of the Customer - a price reduction shall be made if, for example, the costs to VELUX Commercial for the procurement of input materials or energy or transport costs increase or decrease. Increases in one type of cost, e.g. transport costs, will be applied subject to consideration being given to the increase being compensated for by possible decreases in other respects, e.g. costs for input materials. In the event of cost reductions, e.g. in transport costs, VELUX Commercial shall at its discretion reduce the contract prices to the extent that these cost reductions are not fully or partially offset by increases in other respects. When exercising its reasonable discretion, VELUX Commercial shall choose the respective points in time of a price change in such a way that cost reductions are not taken into account according to standards that are less favourable for the Customer than cost increases, so that cost reductions have at least the same effect on prices as cost increases.

3.3
If and to the extent that VELUX Commercial is required under the contract, or otherwise, to take back packaging, this take-back shall take place in each individual case upon request by the Customer. The return will then be carried out at VELUX Commercial's discretion either by a service company, which organises the return independently, or by VELUX Commercial or a company instructed by VELUX Commercial in the individual case. In the event that VELUX Commercial carries out or organises the take-back itself, the place of take-back shall be determined by VELUX Commercial at its reasonable discretion, taking due account of the interests of the Customer. The costs of the take-back shall be borne by the Customer.

 

4. Delivery times, force majeure, self-delivery

 

4.1
Delivery dates and times are set out in the order confirmations. Such periods are intended to be considered as approximate only.

4.2
Adherence to delivery periods is dependent on timely fulfilment of the Customer’s contractual duties. Delivery periods shall be calculated from the date of VELUX Commercial’s order confirmation, but not before clarification of all details regarding order fulfilment and receipt of all information required for order fulfilment, as well as other details to be provided by the Customer, and also subject to receipt of any agreed payment in accordance with the agreed terms of payment. VELUX Commercial shall have no liability where delivery cannot be completed within the delivery period due to circumstances for which VELUX Commercial are not responsible. The aforementioned provisions shall apply accordingly to delivery dates.

4.3
Unforeseeable events beyond VELUX Commercial’s control which impact on its ability to perform the contract such as war, risk of war, insurrection, violence by third parties against persons or property, force majeure including currency and commercial measures, industrial action within VELUX Commercial‘s company or its suppliers or transport companies, interruption to the designated transport services, fire, lack of raw materials, energy shortages, epidemics and pandemics, and other operational disruptions on VELUX Commercial‘s premises or those of VELUX Commercial’s suppliers, shall entitle VELUX Commercial to an extension of any contract delivery period accounting for the effect on VELUX Commercial of the event in question. This shall also apply if VELUX Commercial is in default or if the performance impediments listed above were already present prior to conclusion of the contract but were not known to VELUX Commercial and VELUX Commercial was not responsible for this lack of knowledge. VELUX Commercial shall notify the Customer of impediments of the aforementioned types without undue delay.

4.4
If delivery delays attributable to the aforementioned impediment types (sec. 4.3) last longer than two months, both parties shall be entitled to rescind the contract. However, the Customer may only rescind if VELUX Commercial does not declare at the Customer’s request within one week whether VELUX Commercial wants to rescind or deliver within a reasonable period. The same right of rescission shall arise regardless of the aforementioned period, if one of the parties no longer has an interest in performance of the contract in view of the delay. In all other cases, any statutory right of the Customer to rescind the contract on an earlier date shall remain unaffected by this provision.

4.5
Should VELUX Commercial be in default of delivery, the Customer shall set a reasonable period for performance or subsequent performance. Otherwise, no claim for compensation may be demanded in lieu of performance, nor may the Customer rescind the contract. The period does not need to be set if VELUX Commercial seriously and finally refuses to perform, or VELUX Commercial does not affect performance on a date set in the contract or within a set period, and the Customer has linked its continued interest in performance to the timeliness of performance, or there are special circumstances which justify immediate rescission in due consideration of mutual interests.

4.6
If fixed dates for delivery are agreed, they shall only apply provided that all details of the order are clarified in full and in a timely manner, in particular all information, permits and authorisations to be acquired by the Customer, and punctual receipt of any agreed advance payment. If a final date is agreed, this shall not be met if the deliveries and/or services are incomplete and defective on this date, with the result that overall commissioning cannot be completed by the set date. Insignificant defects or short deliveries and low performance shall not be taken into consideration.

4.7
After expiry of a reasonable period set for performance or subsequent performance by VELUX Commercial in the event of default, the Customer shall be entitled to rescind the contract.

4.8
VELUX Commercial reserves the right to make partial deliveries, acting reasonably including to account for the interests of the Customer. Such deliveries shall be deemed closed deliveries for billing purposes.

4.9
If deliveries cannot be made by an agreed date or is delayed, due to reasons which are the fault of the Customer, all costs of VELUX Commercial incurred relating to storage and transportation costs shall be payable by the Customer.

4.10
Delivery is subject to correct and timely delivery of products and pre-materials to VELUX Commercial and its affiliates.

 

5. Passing of risk

 

5.1
Risk shall pass to the Customer even in the case of carriage-paid delivery:

5.1.1
for deliveries, when the products are made available for pickup by VELUX Commercial (EXW Incoterms 2020),

5.1.2
for the setup or installation – if this is part of VELUX Commercial‘s contractual duties in the individual case - on acceptance or, if agreed, after a successful test run. Insofar as acceptance is dispensable or replaced according to the statutory provisions, these statutory provisions shall take precedence.

5.2
If the shipment, delivery, commencement, setup or installation, transfer to the Customer’s own operations or test run is delayed due to reasons for which the Customer is at fault, or if the Customer is in default of acceptance for other reasons, the risk shall pass to the Customer.

 

6. Terms of payment

Unless otherwise agreed, the following terms of payment shall apply:

6.1
Delivery and installation is against prepayment without deductions = net cash. Unless otherwise agreed, for invoice amounts of up to € 250.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 25.00 net per invoice and for invoice amounts exceeding € 250.00 up to € 1,000.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 40.00 net per invoice.

6.2
Without limiting any other rights or remedies that may be available to VELUX under this agreement, late payments will accrue interest at the highest rate allowed by applicable law (if any).

6.3
The Customer shall only have rights to set-off and retention in regard to a contract if and insofar as there is reciprocity between the claims asserted by VELUX Commercial and the Customer’s counterclaims or if the Customer’s counterclaims are recognised by a declaratory judgement of a legal tribunal, are undisputed or are acknowledged by VELUX Commercial. VELUX Commercial is entitled to at any time, without notice, set off any liability of the Customer against any liability the Customer has to VELUX Commercial, whether that liability is present or future, liquidated or unliquidated, and whether or not the liability arises under the contract or otherwise. Any exercise of such a right under this clause shall not limit or affect any other rights or remedies of VELUX Commercial under the contract or otherwise.

6.4
If the Customer is in default of payment of an invoice by more than two weeks, or if insolvency related proceedings in any form are instigated concerning the Customer, or if the Customer has issued a claim or is involved in proceedings regarding debt or has ceased payments, or if VELUX Commercial becomes aware of other circumstances which substantially reduce the Customer’s creditworthiness and which put at risk payment of the consideration owed by the Customer, VELUX Commercial shall be entitled at any time to demand security by means of advance payment or bank guarantee (at the Customer’s discretion) for outstanding deliveries, while giving at least one week’s notice, and to refuse performance under a contract until payment of the invoice, or the putting in place of, the security. Following unfulfilled expiry of a reasonable grace period, VELUX Commercial shall also be entitled to give notice in writing to rescind this contract with immediate effect and to be paid for such losses, costs and expenses as it has incurred as a result.

 

7. Retention of title

 

7.1. Title to products shall not pass to the Customer until VELUX Commercial receives payment in full (in cash or cleared funds) for the products.

 

8. Rights in the case of defects

 

8.1
The Customer shall inspect the delivered products with due diligence and without undue delay, and – if required by sample processing – shall check the characteristics of the delivered products and notify VELUX Commercial of apparent defects in writing without undue delay but in any case within ten days of receipt. Hidden defects shall be reported in the same way without undue delay after their discovery. Otherwise the products are deemed accepted without reservation. Upon delivery, the Customer must immediately inspect the products for transport damage and immediately notify the transport company and VELUX Commercial of any such damage.


8.2

If there is a defect and it is reported in the correct form and within the correct time frame, the Customer shall be entitled, at VELUX Commercial’s discretion, to rectification or a replacement delivery. The Customer is only entitled to other legal remedies, in particular a reduction of the purchase price or rescission of the contract, if the conditions provided for by law are met.

 

8.3

Unless expressly agreed in writing, VELUX Commercial has no liability for damage caused by (1) the Customer, (2) incorrect installation (unless this is part of VELUX Commercial’s contractual obligations), (3) a lack of or inadequate maintenance, (4) incorrect storage or handling of deliveries, and (4) processing of the delivery by the Customer.

 

8.4

VELUX Commercial shall not be liable for (1) superficial alterations including the fading of colours, (2) interference effects, effects specific to multiple glazing and anisotropy of the glazing (for definitions, see Section 4.2 of Guidelines for assessing the visual quality of glass for construction purposes of the Bundesverband Flachglas (Federal Flat Glass Manufacturers’ Association)), (3) unavoidable and/or expected reductions in the efficiency of VELUX products, and (4) natural changes to related materials.

 


8.5

VELUX Commercial shall have no liability for defects, damage, and losses, as well as personal injury due to (1) inadequate aerodynamic dimensioning of the flue by the Customer or building owner, (2) usability and capability of the blank panel for a special use or purpose, (3) the installation in swimming pools or other interiors with high humidity or high concentrations of salt, chlorides, and similar aggressive substances, (4) installation of products less than 2.5 metres above the floor because of a risk of pinching.


8.6

If the planning and/or installation is not part of the obligations accepted in the contract by VELUX Commercial, VELUX Commercial is responsible for product specifications only, but assumes no liability for the planning and the installation of products. VELUX Commercial shall not be liable in this respect for fulfilment of requirements according to the tender documentation, compliance with building, fire safety, and other regulations, choice of installation method, and static dimensioning of adjacent components and those which support the sold product.

 

8.7

VELUX Commercial shall not be liable for Customers’ assumptions regarding the usability of VELUX products or their special characteristics, qualities, or functions, unless

 

9. Limitations of liability

 

9.1
Claims for damages of any kind against VELUX Commercial, its legal representatives or vicarious agents are excluded unless wilful misconduct, gross negligence, or breach of a material contractual duty has taken place.

 

9.2

In this context, a “material contractual duty” is defined as any duty which must, as a prerequisite, be fulfilled for the proper performance of the contract, and upon compliance with which the Customer may regularly rely.

 

9.3

Liability shall, however, be limited to compensation for the foreseeable damage typical for the contract, provided that only simple or gross negligence is involved.

 

9.4

The aforementioned limitations and exclusions of liability do not apply to liability pursuant to the Product Liability Act or other national implementations of the European Product Liability Directive or injury to life, body or health.

 

9.5

Any claims the Customer may have to compensation of the expenses which he has made in reliance on receiving performance are waived insofar as claims for

 

10. Declaration of conformity

 

10.1

Only products delivered by VELUX Commercial are subject to VELUX Commercial‘s declaration of conformity. Enhancements or modifications to products carried out by the Customer are excluded.

 

11. Industrial IP rights and copyright

 

11.1

If products need to be manufactured or delivered according to the specifications of designs, drawings, models, or samples provided by the Customer, the Customer shall warrant that industrial IP rights or copyright shall not be infringed by the manufacturing or delivery of such products. If manufacture or delivery by third parties is prohibited with reference to industrial IP rights or copyright, VELUX Commercial shall suspend manufacturing or delivery. VELUX Commercial shall not be liable for review of the legal position. At the same time, VELUX Commercial excludes Customer claims for compensation if the Customer is at fault for infringement of industrial IP rights or copyright.

 

12. Final provisions

 

12.1

The law of Germany with explicit exclusion of its conflict of laws rules shall apply. The provisions of the CISG shall not apply.

 

12.2

In the event of a dispute between the parties, if an amicable solution cannot be reached without the involvement of a third party, the parties should examine whether the dispute mainly concerns technical issues. If this is the case, they should consider and discuss with each other agreeing on the involvement of an expert arbitrator to make a binding and final decision on these issues. There is no obligation to conduct expert arbitration proceedings. If the parties agree on expert arbitration proceedings, the following provisions shall apply unless and to the extent that the parties agree otherwise: At the request of one party or both parties, a publicly appointed and sworn expert to be appointed by the Hamburg Chamber of Commerce shall be commissioned as expert arbitrator. If no such publicly appointed and sworn expert is available, another person with the required expertise may be considered. The expert arbitrator shall determine the course of the proceedings at his reasonable discretion. The arbitrator shall make a binding and final decision on the questions submitted to him for examination. The arbitrator’s entitlement to fees and reimbursement of costs shall be determined by applying the rules on the remuneration of experts in court proceedings mutatis mutandis. The costs of the arbitrator's report shall be borne by the losing party according to the findings of the report. In the event of partial defeat, the apportionment shall be determined in proportion to the respective victory or defeat. The parties shall be jointly and severally liable vis-à-vis the expert arbitrator.

 

12.3

For any dispute which the parties are unable to settle, the following shall also apply: If the amount in dispute of the claim filed by the claimant is either at least € 500,000 and concerns a contract in which an installation was also part of the performance to be rendered or if the amount in dispute is at least € 1,000,000 irrespective of the subject matter of the performance, the Arbitration Court of the Hamburg Chamber of Commerce shall have exclusive jurisdiction to decide the dispute. In the event of a lower amount in dispute, the ordinary courts at VELUX Commercial‘s registered office shall have exclusive jurisdiction instead if the Customer is a merchant, corporate body under public law or special fund under public law or does not have a general place of jurisdiction in the country where VELUX Commercial has its seat. If the amount in dispute changes after the action has been filed, e.g. due to partial withdrawal of the action or extension of the action, this does not change the jurisdiction. A counterclaim may be filed with the arbitral tribunal or court before which the plaintiff filed the action, irrespective of the amount in dispute.

 

12.4

Place of performance for all reciprocal services (e.g. payments, deliveries) and for warranty claims is at VELUX Commercial‘s seat.

 

12.5

Should individual provisions of the contract with the Customer, including these GTC, be or become partly or wholly invalid, the validity of the other provisions shall remain unaffected. The wholly or partly invalid provision shall be replaced by a provision whose economic intent comes closest to that of the invalid provision.

 

Version: July 2022